Tsubasa Chronicle – Gesamtausgabe

Anime von Hiroshi Morioka, Koichi Mashimo

erschienen am 06. Aug 2020

Episoden: 1-26, Laufzeit: 650 Min.